Home » Dokumenty »

 
 

Zalecenia

 
 

Zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

na rok akademicki 2015/16

 1.  Konieczność wyznaczenia w poszczególnych Instytutach osób odpowiedzialnych za gromadzenie ankiet absolwenta.
 2. Konieczność zwiększenia liczby hospitacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym.
 3. Konieczność zwrócenia uwagi opiekunom lat na konieczność jasnego tłumaczenia studentom, na czym polega specyfika studiów II ( nie są to studia kwalifikacyjne, ale poszerzające wiedzę).
 4. Konieczność zwrócenia uwagi prowadzącym poszczególne przedmioty, aby dokładnie na pierwszych zajęciach tłumaczyli istotę prowadzonego przedmiotu oraz jego związek z kierunkiem studiów.

Zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

na rok akademicki 2014/15

 1. Współpraca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z Komisją Dydaktyczną w zakresie obowiązujących na Wydziale planów studiów oraz czuwanie nad wprowadzaniem do nich koniecznych korekt wynikających ze zmian prawnych.
 1. Konieczność przestrzeganiem obowiązujących na Wydziale Pedagogicznym procedur dyplomowania (np. w zakresie zatwierdzania przez rady Instytutów tematów prac dyplomowych, zatwierdzania składów komisji egzaminacyjnych przez dziekana).
 1. Z myślą o studentach niestacjonarnych konieczność zamieszczania przez poszczególne jednostki na stronach internetowych planów dyżurów pracowników oraz godzin pracy sekretariatów.

 

Zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

na rok akademicki 2013/14

 1. Uruchomienie strony internetowej Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

(Strona internetowa została uruchomiona w bieżącym roku akademickim)

 1. Powołanie Komisji Dydaktycznej czuwającej nad planami studiów na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny.

(Komisja Dydaktyczna została powołana przez Radę Wydziału Pedagogicznego w dniu 21 XI 2014)

 1. Zaktualizowanie „Regulaminu praktyk” obowiązującego na Wydziale Pedagogicznym.

 (Powołano wydziałową komisję mającą za zadnie dokonanie korekt w obowiązującym „regulaminie     praktyk”. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Pedagogicznego w dniu 30 VI 2014 r. naniesiono poprawki 19 XII 2014 r.)

 1. Opracowanie kwestionariusza ankiety dla absolwentów studiów podyplomowych.

(Kwestionariusz ankiety został opracowany i zatwierdzony przez Radę Wydziału Pedagogicznego w dniu 30 VI 2014 r.)